Докторантска конференция – доклади

 

Ангел А. Зарев

ОБУЧИТЕЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Ангелина Н. Калинова

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИТЕ УМЕНИЯ ОТ КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ „ЛИЧНОСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ“

Анита И. Паскалева

ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА СЪС СТУДЕНТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ АРТПРОЕКТИ, ОСНОВАНИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СЕНЗОРНИ МОДАЛНОСТИ

Борислав И. Борисов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Велико А. Косев

ПРОБЛЕМИ НА ДИГИТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

Весела М. Желева

ДИФЕРЕНЦИРАНАТА РАБОТА–ПРИОРИТЕТНА В УСЛОВИЯ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Владимир С. Величков

ПОСТАНОВКАТА И ДИШАНЕТО, КАТО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ СВИРЕНЕТО НА КАВАЛ

Владимир С. Величков

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ТЕХНИКИ ПРИ СВИРЕНЕТО НА КАВАЛ

Габриела Т. Кънчева

МНЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ 1 – 4. КЛАС ОТНОСНО АКТИВНОСТТА В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Георги Ч. Сотиров, Нели С. Димитрова

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Данаил Е. Желязков

ФОРМИ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ТРАДИЦИОННО ФОЛКОЛОРНО ИЗКУСТВО

Даниела Д. Димитрова

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

Даяна Ц. Бошнакова, Нели С. Димитрова

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Диана С. Нинчева

ПРОФЕСИОНАЛНИ РОДИТЕЛСКИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНА ГРИЖА

Диана С. Севдалинова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ОБСЛУЖВАЩ БИТОВ ТРУД В ЧАСОВЕТЕ ПО "ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

Елена И. Тодорова

РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ВИЗУАЛНИТЕ АРТЕФАКТИ − ПРАОБРАЗ НА АРТТЕРАПИЯТА

Живка И. Анещева

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕТСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНАТА ДЕФОРМАЦИЯ

Златка С. Грудева

ДНЕВНА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ

Иван Г. Дечев

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА ПРЕЗ 2020 Г.

Иван С. Иванов

СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА

Иванка В. Бурова

ИНТЕРАКТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ивелина Д. Атанасова

ГАТАНКАТА – КРЕАТИВЕН МОДЕЛ, СТИМУЛИРАЩ РЕЧЕВОТО И МИСЛОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА

Ина В. Дикова

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Йорданка С. Ненчева

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП (І-ІV КЛАС)

Лало П. Каменов

ТИПОЛОГИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Магдалена Х. Станчева, Стела Я. Вичкова

КРИЗАТА НА ЮНОШЕСТВОТО

Марин Цв. Маринов, Вероника М. Маринова

СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА БАЗАТА НА MOODLE

Мария Г. Костадинова

ЗАПЛАЩАНЕТО КАТО МОТИВИРАЩО СРЕДСТВО ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

Мартин С. Базелков

ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ КАТО ФУНКЦИЯ НА ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИE ПО ВОЛЕЙБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6-ТИ КЛАС

Мая С. Скочева-Антонова

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО И МЕТОД ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА РЕЧ ОТ ДЕЦАТА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩE

Мелин Р. Осман

СОЦИАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТ ПРИ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ДЕЦА

Митко Н. Кунев

СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА

Недка Н. Стефанова

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕЗРЯЩИТЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ

Недко П. Петров

ДЪЛГОСРОЧНОТО ПРОГНОЗИРАНЕ – ОТ ДОИСТОРИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО ДО СЪЗДАВНЕТО НА НАУКАТА ФУТУРОЛОГИЯ

Нели Н. Чакърова

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ДИСКАЛКУЛИЯ В КЛАС

Нина К. Стойкова

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ 10.КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Петьо Д. Стефанов

ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Пламена Д. Неделчева

УМЕНИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Ралица П. Базайтова

СПЕЦИФИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА - КОНКУРСНОТО НАЧАЛО ПРИ ДИРЕКТОРИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Светла П. Ангьозова

ПОСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩЕ

Светла Т. Терзиева – Сариева

РАБОТА С ТЕКСТ ВЪВ ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Светлан П. Стефанов

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАФИЧЕН СОФТУЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПЕРСПЕКТИВА НА СТУДЕНТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

Светлана Р. Крумова

ДИСТАНЦИОННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ

Светослава Й. Хайнова

МОДЕЛ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Снежанка Д. Георгиева, Калинка Т. Шейтанова

УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП ЗА ФУНКЦИИТЕ НА РЕЦЕНЗИЯТА КЪМ ПИСМЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТ

Станислава В. Тодорова

СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА В ПРЕДСТАВИТЕ НА ДРЕВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТЕХНИЯ БИТ

Стела Ж. Василевa

ЗНАНИЯТА ЗА ПЧЕЛИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Стефка И. Будакова

БЪЛГАРСКИЯТ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

Христиана И. Драганова

СОМАТОТИПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО ХАНДБАЛ /ЖЕНИ/