Краен срок за изпращане на заявки за участие:

30 април 2020 г.

Краен срок за заплащане на таксите:

15 юни 2020 г.

Краен срок за изпращане на доклади:

30 юни 2020 г.

Заявките и докладите се подават на адрес: conference_pf@shu.bg


Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат научно рецензирани и публикувани в Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет. Участниците в конференцията ще получат Годишника в деня за заседанията по секциите. Техническите изисквания към докладите са посочени в доклад-образец, който е неразделна част от настоящата покана. Доклади получени след изтичане на срока за подаване няма да бъдат приемани. Годишникът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД. При заявено желание се издава Удостоверение за кредит на учители/педагогически специалисти с 1 кредит.