80 лв. за български участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали, 1 бр. Годишник, и 1 бр. куверт за вечеря

50 лв. за български участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали, 1 бр. Годишник

50 € за чуждестранни участници - включва разходи по организацията, папка с работни материали, 1 бр. Годишник, и 1 бр. куверт за вечеря

Фактури ще се издават в деня на регистрацията. Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) се поемат от организацията, командироваща участника в конференцията. При невнесена такса докладът няма да бъде отпечатан. Таксите се внасят в касата на Педагогически факултет или по банков път:

В лева:

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF, Райфайзен банк – клон Шумен


В евро:

IBAN: BG44RZBB91553420050500

BIC: RZBBBGSF, Raiffeisen Bank

Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen

Address: 115 Universitetska str

City: Shumen, Country: Bulgaria


Основание за плащане: имената на участника и докторантска конференция на ПФ при ШУ