Таксите за участие се заплащат в срок до 30.06.2023 г., след получаване на потвърждение по имейл за приемане на доклада. Размерът на таксата покрива разходите за отпечатване и правоучастие на един брой доклад (независимо от броя на съавторите).

Размер на таксите:

80 лв. за български участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали, 1 бр. Годишник.

40 € за чуждестранни участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали, 1 бр. Годишник.

Таксите се внасят в касата на Педагогически факултет или по банков път:

в лева IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC: RZBBBGSF, Кей Би Си Банк България ЕАД

в евро IBAN: BG44RZBB91553420050500

BIC: RZBBBGSF, KBC Bank Bulgaria EAD

Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen,

Address: 115 Universitetska str., City: Shumen, Country: Bulgaria

Основание за плащане: имената на участника, конференция на ПФ при ШУ

Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) се поемат от организацията, командироваща участника в конференцията. При невнесена такса в срок докладът няма да бъде отпечатан.

За информация и възникнали въпроси, свързани с издаването на фактури, моля да се свържете с финансово-счетоводния отдел на ШУ, на адрес: https://www.shu.bg/about-us/financial-department/