Тематично направление „Педагогика и управление на образованието“


Александрина Г. Величкова

ТРЕНИНГЪТ КАТО ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Виолета К. Атанасова

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА УЧИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ КАТО ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1878 – 1944 ГОДИНА

Виолета Л. Георгиева-Христозова

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАЗМИСЛИ

Виолета Ч. Тончева-Златкова

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Лилия Цв. Лозанова

ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕННОСТИ У УЧЕНИЦИ ОТ ГОРНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Мария П. Валявичарска – Караиванова

УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ – ПРИОБЩАВАНЕ, ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Милена А. Георгиева

ВЪЗГЛЕДИ НА ЙОАКИМ ГРУЕВ ЗА ОБУЧЕНИЕТО И УМСТВЕНОТО И НРАВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ

Наталия И. Витанова-Маринова

ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Нели И. Бояджиева

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ВЪЗПИТАНИЕ

Пенка П. Кожухарова

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Светлозар П. Вацов

ПРИНЦИПЪТ НА ФЕДЕРАЛИЗМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

Светлозар П. Стоянов

БЕЛЕЖКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА

Силвия И. Тодорова

ВЪЗГЛЕДИ И МНЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМЕЙСТВОТО

Христина Хр. Григорова

ХАРАКТЕРНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА РОДИТЕЛ-ДЕТЕ ПРИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ОПОЗИЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ


Тематично направление „Социална и специална педагогика“


Анна К. Трошева - Асенова, Елена К. Бояджиева-Делева, Маргарита В. Томова, Марина Цв. Калчева

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИГРАТА НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Анна К. Трошева – Асенова, Мира Д. Цветкова – Арсова, Диана М. Игнатова, Деница А. Кръстева, Пенка Т. Шапкова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕЙСТВОТО

Антоанета Д. Тодоранова

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОТО УЧЕНЕ И ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Божена Л. Такворян-Солакян

КОНЦЕПЦИИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

Веселина Н. Илиева

СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Веселина Р. Иванова

НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ – ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Гергана К. Събева

ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН В ПЕРИОДА 2017/2020 ГОДИНА

Екатерина Л. Люцканова

ГРУПАТА ОТ ВРЪСТНИЦИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ КАТО ФАКТОР НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Петя В. Марчева-Йошовска

ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ В КОНТЕКСТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Снежана С. Велева, Снежана Х. Николова

МНЕНИЕ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Чавдар Л. Милков

МИГРАЦИОННА СИТУАЦИЯ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА


Тематични направления „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Технологично обучение и професионално образование“


Васил И. Василев

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА

Виолета И. Кюркчийска

ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯ НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Габриела Н. Кирова

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЧРЕЗ РАБОТА ПО ПРОЕКТ

Георги П. Иванов,  Ангелина Н. Калинова

 „МЕКИТЕ УМЕНИЯ“ В КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Дияна И. Димитрова

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПОСТИЖЕНИЯТА И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН УЧИЛИЩЕН ЕТАП

Ергиджан О. Алиндер-Исмаилова

ОСОБЕНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕТНИЧЕСКАТА И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТИ

Ивайло И. Буров

ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО. ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Илиян С. Ризов

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ

Ирина Б. Стоянова

ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Йорданка С. Пейчева

ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И МЯСТОТО МУ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Калина И. Алексиева

ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В КОСВЕНА ФОРМА В ТРЕТИ КЛАС

Керанка Г. Велчева

ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Марина С. Иванова, Диана С. Севдалинова

ФОРМИРАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА ТРУД, ЧРЕЗ ОБСЛУЖВАЩ БИТОВ ТРУД НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Севджихан А. Еюбова

СПЕКТЪР НА АВТОАГРЕСИЯТА В ЮНОШЕСТВОТО

Снежана Л. Борисова

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИРОДНАТА СРЕДА

Снежанка Д. Георгиева, Тасин Ю. Тасинов

КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТНА УНИВЕРСИТЕТСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

Чавдар Г. Сотиров

СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА


Тематично направление „Социални дейности“


Георги В. Колев

КЪМ ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО “СОЦИАЛНА ГРУПА“

Лора М. Рашкова

СОЦИАЛНАТА РАБОТА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Людмила П. Векова

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ – ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ, РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Милослава Р. Янкова, Йоанна А. Атанасова

СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА Б Р Е К З И Т

Павлина И. Лазарова

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА МИСЛЕНЕ И РАВНИЩЕТО НА КРЕАТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

Росица П. Михайлова, Мая Д. Конова

ИЗМЕРЕНИЯ НА АКАДЕМИЧНАТА МОБИЛНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА „СТАНДАРТИТЕ И НАСОКИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” (ESG) И ОПИТЪТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Симеон И. Сапунджиев

ДИСКРИМИНАЦИОННИ И ЦЕННОСТНИ НАГЛАСИ КЪМ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ОТ СТРАНА НА УЧЕНИЦИ

Христина Коларова-Василева

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“– БЪДЕЩИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ


Тематично направление „Изобразително изкуство“


Анета М. Атанасова

ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН

Данка Щ. Николова

РОЛЯТА НА АКТЬОРСКИЯ ТРЕНИНГ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Димитър И. Балкански

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ

Димитър Н. Чолаков

ЗА ДИСТАНЦИЯТА МЕЖДУ РЕАЛНОСТТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Камен М. Теофилов

ОСНОВНИ НАЧИНИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯТА НА УЧЕНИЧЕСКАТА РИСУНКА

Ростислава Г. Тодорова-Енчева

ЕДНА ЛИЧНА ИКОНА „СВ. СТИЛИЯН ДЕТЕПАЗИТЕЛ“ НА ЕКАТЕРИНА Т. ИКОНОМОВА

Румен К. Богданов

ТРАНСФЕРИРАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЪРХУ КЕРАМИЧНИ ПОВЪРХНОСТИ

Светозар Й. Чилингиров

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „ВЕЛАТУРНАТА ТЕХНИКА” В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖИВОПИС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”


Тематично направление „Музика“


Маргарита И. Рачева

СЛУШАНЕТО НА МУЗИКА КАТО СРЕДСТВО ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ДЕТСКОТО ВНИМАНИЕ

Меглена Ж. Апостолова

КЛАВИРНИЯТ ВЕРТИКАЛ НА АВАНГАРДА

Мирослав К. Недялков

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ОПТИМИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРАПУНКТ


Тематично направление „Физическо възпитание, спорт и рекреация“


Дечко М. Игнатов

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНТЕКСТНИТЕ ДЕТСКИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРОЕКТ НИХ-437/2020 г.

Дечко М. Игнатов

ПРОЕКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРОВЕЖДАЩО СЕ В ИНТЕРАКТИВНА СРЕДА ПРОЕКТ НИХ-437/2020 г.

Мария Н. Бурева

ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНА И ФИЗИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ

Стефан Х. Базелков

ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЕТО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

Стефания И. Беломъжева-Димитрова

ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА 11-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМЪТ ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ

Теодора Н. Симеонова

ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6.КЛАС

Янко В. Янков

ПРОУЧВАНЕ ОТНОШЕНИЕТО НА 14 – 16-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД РУСЕ И ГРАД ШУМЕН ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ, ОТНОСНО РАБОТАТА НА СПОРТНИЯ ПЕДАГОГ – ТРЕНЬОР