Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Том XXV D, ISSN 1314-6769, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“
 Списък с имената на участниците и техните доклади по секции

   Заявките и докладите се изпращат едновременно в срок до: 01.06.2021 г. на следния линк: https://forms.gle/29x9k8qxYUKcdtLLA. При проблем с отваряне на заявката се свържете с нас на имейл conference_pf@shu.bg.

   Техническите изисквания към докладите ще намерите подробно описани по-долу във файл Доклад-образец“. Доклади получени след изтичане на срока за подаване не се приемат.

   Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат научно рецензирани и публикувани в Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.